ProductenVerantwoordBestellenContactLinks

Voorwaarden

PrijzenVoorwaardenReserverenVerzendkosten

 

1. ALGEMEEN

 1. Treeworld gevestigd te Asten zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Treeworld. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.

 2. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.

 3. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.

 4. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Treeworld en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Treeworld.

 2. Treeworld kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Treeworld worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

 4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Treeworld gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

 5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Treeworld, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Treeworld boven die van de afnemer.

 6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

 7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 19 januari 2011.

 

3. OPDRACHTEN

 1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

 2. Treeworld biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

 3. Treeworld kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 4. Treeworld is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

 

4. OFFERTES

 1. Offertes zijn voor afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.

 2. Treeworld bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

 3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

 4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

 5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

 6. Treeworld kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

 

5. OVEREENKOMSTEN

 1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

 2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

 3. Opdrachten die door Treeworld in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

 4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

 5. Aanvullingen op overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Treeworld deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

6. FACTUREN

 1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.

 2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.

 3. Facturen zijn het garantiebewijs.

 

7. AANBIEDINGEN

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

 

8. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro maar exclusief transportkosten.

 2. De prijzen van onze krabbomen worden individueel berekend met de koper. De prijzen van alle overige producten worden door Treeworld op de gebruikelijke manier bepaald.

 3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen van materiaal, levertijden, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Treeworld gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Treeworld al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan Treeworld het recht tot ontbinding van de overeenkomst van de verkoop van het desbetreffende product of dienst.

 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Treeworld op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 5. Administratiekosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, reparatiekosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

 6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.

 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

 8. Prijzen van af- producten zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 9. Prijzen van halffabricaten en ruwe producten en grondstoffen ziijn ex BTW tenzij anders vermeld.

 10. Vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk  en zet fouten.

 11. Acties of aanbiedingen zijn niet geldig met andere aanbiedingen.

 

9. BETALING

 1. Treeworld kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld. Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.

 2. Pas als de aanbetaling door Treeworld is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.

 3. Alle facturen zullen door afnemer bij aflevering of ophalen van het product worden voldaan. Indien niet bij afgifte van het product wordt voldaan aan de volledige betaling is Treeworld gerechtigd het betreffende product retour te nemen en zullen extra vervoerskosten, vracht kosten winstderving en andere bijkomende kosten in rekening worden gebracht.

 4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Treeworld aangewezen giro- of bankrekening of in contanten.

 5. Producten blijven bezit van Treeworld totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.

 6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van Ä 200,-.

 7. Niet tijdige betaling geeft Treeworld het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

 8. Treeworld is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Treeworld te bepalen wijze.

 9. Indien Treeworld, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

 10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

 11. Treeworld staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 12. Indien een product wordt gereserveerd door de klant en er is een aanbetaling gedaan van 25% van het verkoopbedrag zal het product op gereserveerd komen tet staan.

 13. Een gereserveerd product dient binnen een termijn van 30 dagen nadat het product gereserveerd is te worden opgehaald. Indien er afgesproken is dat het product verzonden zal worden dient het volledige verschuldigde bedrag binnen 30 dagen nadat het product gereserveerd is op de bank rekening van Treeworld te zijn bijgeschreven.

 14. indien een product niet binnen 30 dagen wordt opgehaald of afgeleverd (zie bovenstaande in lid 13)  mag Treeworld er redelijkerwijs van uitgaan dat de koper afziet van de aankoop en zal het product niet langer op gereserveerd staan en staat het Treeworld vrij om het product opnieuw te koop aan te bieden,  De aanbetaling zal dan niet worden terugbetaald, dit zaol worden gezien als  een vergoeding voor gederfde inkomsten.

 

10. LEVERINGSTERMIJN

 1. Op producten en diensten van Treeworld gelden afgesproken leveringstermijnen.

 2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Treeworld.

 3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Treeworld op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

 4. De maximale levertijd bedraagt 90 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet behaald kan worden stelt Treeworld de afnemer hiervan op de hoogte en bied de mogelijkheid tot aanpassing van de levertijd dan wel ontbinding van de overeenkomst.

 5. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van een nog te leveren bestelling binnen 30 dagen teruggestort.

 

11. RECLAMES

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit de werkplaats van Treeworld. Alle risicoís van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, gaan over op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk door de afnemer wordt ontvangen en daarmee in de macht van de klant of een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

 2. Afnemer is verplicht om de door Treeworld geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

 3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan Treeworld worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

 4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

 6. Indien een reclame door Treeworld gegrond wordt bevonden, heeft Treeworld het recht de volgende keuze te maken:

  1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.

  2. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met ongeveer dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan Treeworld worden afgegeven.

  3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

 7. Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

 8. Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar Treeworld teruggezonden.

 

12. RETOUR

 1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode de producten te retourneren en is daarbij niet verplicht een reden van retour op te geven. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;

  1. Zakelijke opdrachten en transacties.

  2. Producten tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van de afnemer.

  3. Producten die speciaal voor afnemer worden gemaakt

  4. Producten die door hun aard niet retour kunnen worden gestuurd.

  5. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

  6. Producten waarop reeds met instemming van de afnemer met een dienst is begonnen.

 2. Voor de meest voorspoedige afhandeling verzoekt Treeworld retourzendingen/ door afnemer vooraf schriftelijk te melden. Retourzendingen moeten in ieder geval zijn voorzien van een geldige factuur van Treeworld.

 3. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Treeworld van het recht op retour binnen de afkoelperiode. Dit wordt na beoordeling op de wettelijke criteria door Treeworld bevestigd. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door Treeworld zijn gecrediteerd.

 4. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

 5. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en Ė onbeschadigd retourneren.

 6. In principe zal het volledige oorspronkelijke aankoopbedrag inclusief verzendkosten, of administratiekosten van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van de wet koop op afstand voldoet.

 7. Indien afnemer een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van 7 werkdagen, heeft afnemer tevens recht op teruggave door Treeworld van de reeds aan afnemer in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. De kosten voor het retourneren van de producten naar Treeworld zijn wel voor rekening van de afnemer.

 8. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

 

13. GARANTIE

 1. Treeworld garandeert dat geleverde producten en diensten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

 2. Op alle producten wordt minimaal 2 jaar garantie verleend. Uitgezonderd hierop producten van welke een dergelijke levensduur niet verwacht kan worden of waarbij vooraf vermeld is dat dergelijke kwaliteit niet verwacht mag worden. Karakteristieke eigenschappen van het materiaal vormen geen gebreken. Indien de producten een defect hebben, behouden wij ons recht op de eerste plaats, om het defect te verhelpen of om een gratis vervanging aan te bieden. De afnemer dient Treeworld de beschadigde producten ter verificatie ter beschikking te stellen zodat Treeworld de schade vast kan stellen. Als wordt geconstateerd dat er geen defect of fout wordt ontdekt na grondig onderzoek of dat er een defect is geconstateerd die door de klant zelf is veroorzaakt, zijn garanties uitgesloten.

 3. De garantie loopt in alle gevallen via Treeworld. De garantie via Treeworld wordt tenzij anders overeengekomen voor 2 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld.

 4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

 5. De garantieverplichting vervalt indien defecten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van Treeworld wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

 6. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij Treeworld.

 7. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Treeworld in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

 8. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Treeworld en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van Treeworld.

 9. Indien door reparatie de levensduur van een product verlengd is kan van de klant een bijdrage in de reparatiekosten worden verlangd.

 10. Treeworld behoud zich het recht voor om reparatie, onderhoud en andere services uit te laten voeren door derde partijen.

 11. Indien een product binnen de garantie niet gerepareerd dan wel vervangen kan worden heeft Treeworld het recht om een gelijkwaardig product te leveren dan wel de dagwaarde te crediteren. De dagwaarde wordt bepaald door Treeworld aan hand van de gebruiksperiode en de mate van slijtage.

 

14. ONTBINDING

 1. Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Treeworld niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Treeworld te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

 2. Treeworld is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

 3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging door Treeworld. Indien er nog geen uitlevering heeft plaatsgevonden is annuleren geheel kosteloos. Uitzondering hierop zijn uitgevoerde producten op maat, zoals krabbomen, speciaal bestelde artikelen en producten waarvoor een of andere afbetalingsregeling geld. In geval van annulering van de opdracht, speciaal bestelde artikelen of artikelen waarbij een betalingsregeling geld door een al dan niet zakelijke afnemer heeft Treeworld het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Treeworld op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

 4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 

15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Treeworld is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.

 2. Treeworld is niet aansprakelijk in het geval;

  1. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.

  2. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Treeworld wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

  3. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.

  4. er sprake is van overmacht.

  5. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.

  6. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 3. De aansprakelijkheid van Treeworld uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

 4. Mocht Treeworld ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Treeworld slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering dekt.

 5. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Treeworld geheel niet aansprakelijk.

 6. De afnemer zal Treeworld vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Treeworld.

 7. Treeworld is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Treeworld. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

 

16. OVERMACHT

 1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.

 2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 3. Er is sprake van overmacht als Treeworld zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Treeworld.

 4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Treeworld als;

  1. leveranciers van Treeworld overeenkomsten met Treeworld niet nakomen.

  2. leveranciers van Treeworld niet tijdig leveren.

  3. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Treeworld gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen

 5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Treeworld het niet eens kunnen worden, is Treeworld gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Treeworld, totdat afnemer en Treeworld volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Treeworld en dat Treeworld alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

 2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

 3. Treeworld behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Treeworld.

 4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Treeworld behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

 

18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Treeworld. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de producten of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieŽn vervaardigen.

 2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde producten, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.

 3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Treeworld te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Treeworld van Ä 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

 4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit de producten of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 5. Treeworld verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Treeworld zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 6. Treeworld is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

 

19. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Overeenkomsten tussen Treeworld en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

 2. Treeworld bepaalt de plaats waar een geschil tussen Treeworld en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

© Treeworld.nl all rights reserved.

 
Boomkrabpalen 
Specials 
Opdracht werk 
Actie!!! 
Voorbeelden